Nasza Kancelaria / Our company

Nasza Kancelaria zapewnia usługi w wielu dziedzinach zawiązanych z ochroną własności przemysłowej poczynając od wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych.

Nasza Kancelaria posiada doświadczenie w działaniu na rzecz klientów w Polsce i na świecie w przygotowaniu zgłoszeń wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Ponadto posiadamy doświadczenie w zakresie postępowań związanych ze sprzeciwami, odwołaniami i wnioskami o unieważnienie. Nasza Kancelaria świadczy usługi w Polsce i przed EPO (Europejski Urząd Patentowy), EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. własności intelektualnej) i WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej).

Kancelaria prawno-patentowa Proinnovativa oferuje różnorodność usług z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, np.:

 • zgłaszanie i procedowanie w sprawie zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. własności intelektualnej itd.;
 • zgłaszanie i procedowanie w sprawie krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych znaków towarowych;
 • przeprowadzanie badań znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków;
 • prowadzenie postępowań w sprawie unieważnienia znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych, a także postępowań w sprawie naruszeń praw wyłącznych;
 • prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących przenoszenia praw do nazw domen internetowych, przygotowywanie umów dotyczących nazw domen;
 • prowadzenie postępowań w sprawie zwalczania piractwa domenowego (cybersquatting);
 • dochodzenie praw przed sądami cywilnymi i organami arbitrażowymi;
 • przygotowanie umów licencyjnych, opinii prawnych i ekspertyz;
 • prowadzenie postępowań w sprawie czynów nieuczciwej konkurencji, a także postępowań związanych z ochroną praw autorskich.

Our company guarantees assistance and professional background in the several sectors of the industrial property, from patents and industrial models to trade marks.

Our firm has an experience in acting on behalf of clients in Poland, Europe and world-wide in general, in the filing and prosecution of patent, industrial model and trademark applications. We represent clients also in opposition, appeal and cancellation administrative proceedings. Our company may offer these services directly in Poland and before EPO (European Patent Office), EUIPO (European Union Intellectual Property Office) and WIPO (World Intellectual Property Organization).

Law and patent office Proinnovativa provides a variety of services in all fields of intellectual property protection, inter alia:

 • filing and prosecution of inventions, utility models and industrial designs applications before inter alia the Polish Patent Office and the European Union Intellectual Property Office (EUIPO);
 • conducting proceedings regarding registration of national, international and community trademarks;
 • conducting searches concerning trademarks, industrial designs and inventions;
 • conducting proceedings regarding invalidation proceedings (trademarks, inventions, industrial designs, utility models) as well as conducting proceedings regarding infringement of the exclusive rights;
 • conducting negotiations concerning Internet domain name transfer, drafting agreements concerning domain names;
 • conducting proceedings regarding counteracting cybersquatting;
 • representation before common courts and arbitration institutions;
 • preparing license agreements and legal opinions;
 • conducting proceedings against unfair competition and proceedings regarding protection of copyright.