Patenty

Patent chroni innowacje technologiczne. Ochrona na wynalazek trwa 20 lat od daty zgłoszenia. Patent daje właścicielowi prawo do zakazywania innym podmiotom wytwarzania, komercjalizowania, sprzedawania i importowania przedmiotów wytworzonych według patentu.

Wynalazek, aby mógł zostać opatentowany musi stanowić rozwiązanie technicznego problemu oraz musi być:

  • nowy,
  • posiadać poziom wynalazczy tzn. nie może wynikać dla znawcy ze stanu techniki,
  • oraz musi być przemysłowo stosowalny.

Wynalazek może odnosić się do urządzenia, związku chemicznego i sposobu itd.

Konwencja o Patencie Europejskim zapewnia uzyskanie przez jedną procedurę patentu ważnego we wszystkich umawiających się państwach albo w ich części.

Inna ważną konwencją w sprawach wynalazków jest układ o Współpracy Patentowej. Dzięki tej procedurze możliwe jest złożenie zgłoszenia patentowego, które odnosi skutek w ponad 130 krajach na świecie.

 

The patent for invention makes available to protect a technological innovation. It has a duration of 20 years from the application filing date. The patent gives its owner the right to forbid others to manufacture, commercialize, sell or import the patented matter.

An invention must be a solution of a technical problem, must be:

  • new,
  • it must involve inventive matter, that is must not appear evident for a skilled person from the state of the art,
  • and must be adapted for being industrially applied.

 The inventions can relate, for example, a device, a chemical compound, a working process and so on.

European Patent Convention (EPC) allows, through a single procedure, to obtain a patent valid in all the Contracting States, or part of them.

Another important international convention in patent matters is the Patent Cooperation Treaty, or Convention on the International Patent. Thanks to this convention it is possible to file a patent application which can then result into patents in more than 130 States in the world.