Dlaczego warto chronić IP ? / Why protect your IP?

Innowacyjność i kreatywność to klucz do osiągnięcia sukcesu. Posiadasz innowacyjny pomysł, zastanawiasz się nad wprowadzeniem nowego produktu, oznaczonego wyróżniającą nazwą? Najwyższy czas abyś zdecydował się na ochronę swojej własności intelektualnej. Własność intelektualna to wytwory umysłu: wynalazki, nazwy i wzory używane w handlu.

Ochrona własności intelektualnej przynosi wiele korzyści z punktu widzenia prawnego, handlowego i finansowego, m.in.:

  • daje możliwość zakazywania innym podmiotom używania tej samej technologii, identycznej lub podobnej nazwy, wzoru albo kształtu produktu;
  • uzyskanie wyłączności na towary i sposób wytwarzania może być narzędziem handlowym służącym do zachęcenia nowych i utrzymaniu istniejących klientów;
  • jest czynnikiem zwiększającym wiarygodność w oczach partnerów biznesowych;
  • zapewnia również istotne korzyści podatkowe.

Wspaniałe pomysły stanowią jedynie wtedy wartość, jeśli mogą być ochronione przed konkurencją. Firmy, które nie zastrzegają w odpowiedni sposób swoich technologii, oznaczeń i produktów narażają się na to, że ich konkurenci będą wytwarzać i wprowadzać do obrotu takie same produkty opatrzone identycznym lub podobnym oznaczeniem.

Innovation and creativity are crucial to the success of your business. Whether you have an innovative idea, intend to launch a new product, with a distinctive name you should consider legally protecting your intellectual property. Intellectual property refers to creations of the mind: inventions, names, designs used in commerce.
Protecting Intellectual Property has several advantages on a legal, commercial and financial level, namely:

  • provides the right to prevent third parties from using the same technology, an identical or similar name, design or shape;
  • the exclusive aspect of the product, manufacturing method may indeed be used as a commercial tool, to attract new customers and to keep existing customers;
  • intellectual property is a recognition factor providing greater credibility with your business partners;
  • gives significant tax benefits.

Great ideas are only of value if they can be protected from the competitors. Companies that fail to properly protect their technology, their inventions, their brands or their products are very vulnerable, as their competitors may manufacture and provide the same products marked with identical or similar trademark.